Scharakteryzuj funkcjonalną i procesową orientację w zarządzaniu organizacją

Pobierz

Produkcja standardowa, po niskim koszcie sprzedaży.. Scharakteryzuj relacje zachodzące między zarządzaniem, administrowaniem i kierowaniem a rzeczywistymi relacjami między ludźmi w rzeczywistych organizacjach.. • ZbiórPodział funkcjonalny wynika z ciągłej specjalizacji zadań wykonywanych przez pracowników, a tym samym konieczności istnienia kadry nadzorującej.. Zdefiniuj zarządzanie instytucjonalne i funkcjonalne.. W artykule wykazano wady struktur funkcjonalnych oraz zaprezentowano udoskonalenia wynikające z zastosowania założeń zarządzania procesowego.DEFINICJA PROCESU INNE KLASYFIKACJE • Zestaw logicznie powiązanych działań wykonywanych w celu osiągnięcia określonego wyniku biznesowego • Sekwencyjnie lub częściowo uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą działań zintegrowanego przez czas, koszt, ocenę wykonania.. Współcześnie nadal dominującą rolę odgrywa orientacja 7 funkcjonalna w zarządzaniu (Kunasz, 2010), w szczególności struktura organizacyjnaFunkcjonalna i procesowa orientacja przedsiębiorstwa 21 Poprawę można uzyskać poprzez analizę dużych całości procesów i wprowadza- nie zmian w strukturach i metodach zarządzania .W praktyce struktura funkcjonalna przyjmowała bardzo różne kształty, rzadko była ona stosowana w czystej formie.. Personalne aspekty wdrażania .. Definicja procesu Proces to ci ąg (sekwencja) logicznieZarządzanie procesowe - jest całością ciągłych i usystematyzowanych działań dotyczących planowania i monitorowania wykonania danego procesu w organizacji (przedsiębiorstwie), tak aby w pełni zrealizować jej cele..

2 Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu.

2.Otoczenie spokojne -zestrukturalizowane: ().. Podejście procesowe zaczęło powstawać, gdy firmy zaczęły dostrzegać w innych firmach, że niektóre rzeczy można robić szybciej i lepiej (np. współpraca Mazdy i Forda w latach 80).ponowali korzyści podejścia procesowego przede wszystkim w zarządzaniu organizacjami komercyjnymi.. Struktury pionowe (funkcjonalne) wydają się nie korelować w wystarczającym stopniu z sukcesem przedsiębiorstw.. Opracowanie rekomendacji kiedy .ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TEORII I PRAKTYCE ORGANIZACJI 2 BIZNESOWYCH, PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH.PODEJŚCIE PROCESOWE RECENZENT NAUKOWY prof. zw. dr hab. Kazimierz Perechuda SERIA Zarządzanie KIEROWNIK NAUKOWY SERII prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk REDAKCJA TECHNICZNA I PROJEKT OKŁADKI Władysław Ramotowski DRUK Drukarnia D&D Spółka z o.o. 44-100 Gliwice, ul.Controlling procesowy w zarządzaniu organizacją 33 przez nią orientacja procesowa "została przejęta i nadal jest rozwijana w ramach koncepcji zarządzania procesami" [Jokiel, 2009, s. 20]..

Powyżej przedstawiono źródła orientacji procesowej tkwiące w samych na-ukach o zarządzaniu.

Zdaniem autora na popula-W potocznym rozumieniu zarządzanie procesowe kojarzy się z produkcją, automatyzacją, korporacją o rozbudowanych strukturach.. Podej ście procesowe wychodzi z koncepcji doskonalenia procesów ( business process reengineering ) , która zdobyła bardzo du Ŝą popularno ść w latach dziewi ęćdziesi ątych.. Konieczność selekcji spowodowała, że niektóre metody, takie jak np. SIX Sigma,ujęcie organizacji.. Orientacja funkcjonalna Funkcjonowanie organizacji zostało ukształtowane poprzez wiele przemian cywilizacyjnych ludzkości.. Orientacja produkcyjna.. Znaczenie organizacji pracy zostało dostrzeżone wraz z uświadomieniem, że wspólny wysiłek oraz praca zespołowa powoduje zwiększony efekt.Tadeusz Kasprzak (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu., Difin, Warszawa 2005, ISBN: 83-7251-522- (27+0) (cytat, str. 28) Orientacja procesowa: - nacisk na jakość wykonywanej pracy, - koordynacja między funkcjami, wybitna rola pracy zespołowej, - obowiązuje spojrzenia systemowe, tj. na cały proces i konfigurację procesów organizacji, - dominuje orientacja na .Taki procesowy sposób myślenia w organizacji już skutkuje odejściem od dotychczas używanych struktur funkcjonalnych.. W ostatnich latach widoczna jest coraz silniejsza integracja tej dyscypliny nauki z technologiami informatycznymi..

[3] Czuba A., Giemza M., Mańko D.: Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko S.A. "Problemy Jakości" 6/2004.

[4] Grajewski P.: Organizacja procesowa.. Te autorskie części zawarte są głównie w rozdziałach: 1, 2.1-2.3, 3.1,W tym organizacji 5 procesowych, skupiających się na procesach i mogących zagregować wiele nowoczesnych 6 technologii i koncepcji zarządzania.. Choć .w obszarze produkcji.. Klasyczne zarządzanie procesowe w organizacjach Trzecia fala oznacza kształtowanie się zarządzania procesowego poprzez ewolucyjne zmiany i nastawienie na ciągłe usprawnianie procesów (ang. Process Improvement) [Davenport, 1993] z wykorzystaniem systemów informatycznych4.W hierarchicznej organizacji funkcjonalnej wszyscy pracownicy dysponujący danym zakresem umiejętności (np. inżynierowie, księgowi, specjaliści ds. marketingu) pracują w ramach jednego działu i raportują tylko jednemu menedżerowi, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie tego działu.Podejście procesowe jest podejściem dynamicznym do zarządzania.. Można przyjąć, że podejście procesowe w za-Produkcja w małych seriach..

OiZns_wykład01 dr Adam Salomon, KTiLOrientacja w zarządzaniu na procesy utożsamiana jest z orientacją procesową, zwaną też podejściem procesowym.

Organizacje z tradycyjnie rozumianym podziałem pracy, hierarchiczną strukturą, wysoką formalizacją i centralizacją zarządzania, nie są dostosowane do wzrastającej złożoności i zmienności otoczenia.Zmienność rynku narzuca organizacjom: "szczupłość" ("lean"), "zwinność" ("agile") i niespotykaną dotychczas dynamikę.. Paradoksalnie to właśnie małe i średnie firmy, o niewielkich zasobach i płaskiej strukturze, mogą odnieść duże korzyści biznesowe z zastosowania zarządzania procesowego.wania i wdrażania systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, w tym zarządzania procesowego.. Orientacja przedsiębiorcza.. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 842/2000.. PWE, Warszawa 2007.Stwierdzono, że stopniowa ewolucja systemów organizacyjnych oddala przedsiębiorstwa od struktur zorientowanych na funkcje do tzw. orientacji, czy też podejścia procesowego.. Czermiński A., Trzcieniecki J., Elementy teorii organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa 1973; Nalepka A., Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 200122 Rozdział 1.. Jego genezy można upatrywać w klasycznej szkole zarządzania: w organizacji procesów produkcyjnych i badaniach ergonomicznych.. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia do zarządzania, które polega na zarządzaniu poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz pojedynczymi działaniami .Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1.2.1.. Otoczenie o niskim stopniu przewidywalności.. Dyskusja nad wadami i zaletami zarządzania procesowego w różnych typach organizacji (biznesowe, administracji publicznej, non for profit, edukacyjnych, etc) o różnej wielkości i skali działania.. Jak pokazuje jednak praktyka niezwykle trudno jest przedsiębiorstwom wprowadzić orientacje procesową (wdrożyć koncepcję zarządzania procesami), a przede wszystkim zmienić optykę postrzegania siebie oraz klienta z tradycyjnej-funkcjonalnej na procesową.. Doceniając rosnące znaczenie podejścia procesowego w organizacjach, postano-wiono przygotować publikację składającą się z artykułów opracowanych przez pra-cowników naukowych z różnych ośrodków badawczych oraz przedstawicieli prak-tyki zajmujących się orientacją procesową zarządzania.. Pojęcia te w literaturze przedmiotu traktuje się wieloznacznie, co wynika m.in. z akcentowania różnych aspektów tej katego-rii w poszczególnych definicjach3.. Ściślej mówiąc, ich (metod) wybór został oparty na dwóch głównych przesłankach: przydatności w praktyce zarządzania i adekwatności względem współczesnych tendencji w nauce.. Zmiany systemu zarządzania z przedsiębiorczego na funkcjonalne.Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt