Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

Pobierz

Zawarte w tym przepisie gwarancje dla wnioskodawcy oznaczają, że zastosowanie się przez niego do interpretacji indywidualnej (przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną) nie może mu szkodzić.RPiF 3120.1.2017 Kolsko, 20.11.2017 r. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Kolsko działając na podstawie art. 14j oraz art. 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja .. Możesz poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową.. Inaczej mówiąc, interpretacja indywidualna polega na tym, że przedsiębiorca we wniosku o interpretację opisuje stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe (np. działanie, jakie zamierza podjąć), zadaje pytanie i prezentuje własne stanowisko w tej sprawie, a organ podatkowy w ciągu 3 miesięcy stwierdza, czy stanowisko zaprezentowane we wniosku jest .Upoważnienie obejmuje wydawanie interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej.. 1 stycznia br. pojawiło się jeszcze jedno narzędzie ochrony podatnika w postaci objaśnień podatkowych.. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.. Mają one w przystępny sposób przybliżać podatnikom obowiązujące prawo podatkowe.Według organu nie mógł rozpoznać złożonego przez spółkę wniosku, ponieważ sprawa dotyczy oceny sytuacji faktycznej na gruncie przepisów prawa podatkowego o charakterze proceduralnym..

Sprawa trafiła do WSA w Krakowie.

Wyszukiwarka interpretacji (SIP) Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).. Druk ORD-IN zawiera informację o tym, które województwo podlega danej izbie skarbowej, co jest dużym ułatwieniem dla podatników.Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.Rola informacyjna Interpretacja indywidualna prawa podatkowego jest wykładnią przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie wydanej na wniosek i na rzecz zainteresowanego podmiotu.. Zdaniem sądu fiskus nie może odmówić wydania interpretacji.Wnioskodawca, który otrzymał niezadowalające go rozstrzygnięcie wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, może kwestionować interpretację indywidualną, składając skargę do sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa przez organ, który wydał interpretację (art. 14c § 3 OP, art. 3 § 2 .Indywidualna interpretacja podatkowa, czym jest i co zawiera ..

Jedną z instytucji minimalizujących ryzyko podatkowe w przedsiębiorstwie jest interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego.

Istotne znaczenie ma data jej publikacji.. tekst: Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn.. zm.) w związku z art. 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.. Jedną z instytucji minimalizujących ryzyko podatkowe w przedsiębiorstwie jest interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego.. § 2.Na etapie interpretacji przepisów prawa podatkowego dochodzi jedynie do niewiążącej wymiany poglądów w zakresie rozumienia określonych przepisów prawa podatkowego na tle stanu faktycznego lub stanu hipotetycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) Dz.U.2020.0.1325 t.j.. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .§ 1.. Należy jednak pamiętać, że przepisy prawa, w tym zwłaszcza podatkowego, nie zawsze zawierają treści normatywne, czyli nakazy, zakazy lub uprawnienia adresowane do kogokolwiek.Interpretacja ogólna ma taki sam zakres ochrony, jak interpretacja indywidualna.. Co za tym idzie wystąpienie "negatywnych" przesłanek, wymienionych w art. 14b §5 O. p., już po wniesieniu wniosku, nie będzie miało wpływu na dopuszczalność wydania indywidualnej .Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego Budowanie rozsądnej i przemyślanej polityki podatkowej w firmie wymaga stosowania odpowiednich narzędzi prawnych..

tekst: Dz. U. z 2010r., Nr 195, poz. 613, z późn ...Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 terminy załatwiania spraw przez organ § 4.. Opis działania formularza.. Na podstawie art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jedn.. Wyszukiwarka.. Jedną z instytucji minimalizujących ryzyko podatkowe w przedsiębiorstwie jest interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego.INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.)Jednocześnie Zbywca informuje, że na wspólny wniosek (jego i I.). o podatkach i opłatach lokalnych (jedn.. Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 .INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO..

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Budowanie rozsądnej i przemyślanej polityki podatkowej w firmie wymaga stosowania odpowiednich narzędzi prawnych.. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację .Od ponad 2 lat interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).Regulacje prawne w zakresie interpretacji podatkowych znajdziemy w Rozdziale 1a - Interpretacje przepisów prawa podatkowego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego daje zainteresowanemu podmiotowi swoistą ochronę prawną, o której stanowi art. 14k o.p.. Uzyskanie interpretacji indywidualnej może okazać się dla podatnika bardzo korzystne, ponieważ zabezpiecza ona jego interes .Czytaj także: Interpretacje indywidualne prawa podatkowego - organy uprawnione>> Zmiana interpretacji Pomimo przekazania kompetencji do dokonywania wykładni przepisów innym podmiotom, nadzór nadal posiada Minister Finansów, który może z urzędu dokonać zmiany wydanej interpretacji, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, w .Badanie negatywnych przesłanek do wydania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego należy ograniczyć na dzień wniesienia wniosku.. Od 1 marca 2017 r. interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie.. Interpretacja przepisów prawa podatkowego jest to ocena przez organ skarbowy pod względem poprawności prawnopodatkowej wniosku podatnika w którym opisał zdarzenie podatkowe i zadał pytanie dotyczące jego wątpliwości co do zastosowania właściwych przepisów podatkowych .Jeżeli podatnik ma wątpliwości co do prawidłowości stosowania przepisów podatkowych w istniejącym stanie faktycznym lub odnośnie możliwego zdarzenia przyszłego, może wystąpić do właściwego organu o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.. Choć w ostatnich latach liczba wydawanych interpretacji maleje, to w kluczowych kwestiach - zwłaszcza tam, gdzie przepisy są niejednoznaczne - wciąż cieszą się one dużym zainteresowaniem .Odpowiedź na pytanie zadane w tytule tylko pozornie jest prosta: interpretacją jest ustalenie prawnej treści konkretnego przepisu prawa podatkowego, czyli zrozumienie jego normatywnego znaczenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt