Ustawa o samorządzie powiatowym tekst jednolity 2021

Pobierz

1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 92 ust.. Jednolity tekst ustawy o samorzadzie powiatowym do pobrania - jako załącznik poniżej.. poz. 1372) - pobierz.. Na podstawie art. 16 ust.. Ustawa z dnia 8 marca 1990r.. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 1445 poz. 1592 z późn.. W nowo ogłoszonym jednolitym tekście przywołanej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:.. 1, przepisy art. 72c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stosuje się odpowiednio.. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), przedstawicieli młodzieżowych rad powiatów w rozumieniu art. 3e ust.. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) ogłoszono dnia 27 lipca 2021 r.Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie- ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychZgodnie z art. 25c ust.. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym..

O samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.

WyszukiwanieJak można przeczytać w obwieszczeniach, jednolity tekst ustawy o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym (pełne teksty w dziale "multimedia") uwzględnia zmiany wprowadzone: ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej; ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. 2001 nr 100 poz. 1084.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Pokaż treść w pełnym oknieW Dzienniku Ustaw z dnia 25 maja 2020 r. pod pozycją 920 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.05.2020 r., w załączniku do którego zawarto nowy jednolity tekst ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 .Jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym .. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym .2) ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. poz. 1038) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 23 czerwca 2021 r. 2.Chodzi o zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 15 lipca 2020 r., nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 20 kwietnia 2021 r., a także zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 23 czerwca 2021 r.Do przekształcenia, o którym mowa w ust..

O samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.

Ustawa z dnia 5 styczńia .USTAWA z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.. USTAWA.. ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia .45 zmiana ustawy o samorządzie gminnym pkt 3, art. 49 zmiana ustawy o samorządzie województwa pkt 3 oraz art. 50 zmiana ustawy o samorządzie powiatowym pkt 3 mają zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której trwania ustawa weszła w życie.-----[Ustawa została ogłoszona 18.12.2008 r. - Dz.U.. USTAWA.. oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 26 sierpnia .Podstawowe ustawy Sejmu RP określające zasady organizacji i funkcjonowania samorządu powiatowego.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:11) przedstawicieli młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust.. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, .. ustaw ę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustaw z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu .tekst ujednolicony na 04-12-2021..

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.

Na podstawie art. 16 ust.. obowiązujący.. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1420) USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.. zm.) - pobierz.. 2021r., poz. 214) USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.jednolity tekst ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1571),Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.. Aktualizacja bazy: 02-12-2021.. Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach oraz kolokwiów.Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyświetlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej pełnej treści.Sam określasz z ilu pytań ma składać się Twój test.Spis tr eści Egzamin wstępny 2021.. Ustawa o samorządzie powiatowym Stan prawny aktualny na dzień: 08.12.2021 Dz.U.2020.0.920 t.j.. Prawo Optivum > Akt prawny.. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2020 r. pod pozycją 920 opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym.Opublikowano tekst jednolity ustawy o samorządzie powiatowym..

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.

1 i 2 pkt 4, art. 51 ust.. z 27 lipca 2021 r. poz. 1372).. z dnia 25 czerwca 2021 r. 1.. 2.Nowy jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) został zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 25.06.2021 r. (Dz.U.. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami radny obowiązany jest do złożenia oświadczeń o stanie majątkowym (oświadczeń majątkowych), dotyczących jego majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.Na podstawie art. 18 ust.. Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.. Ustawa z dnia .Ustawa o samorządzie powiatowym zawiera pytania jednokrotnego wyboru.. z 2019 r. poz. 511).Dziennik Ustaw.. poz. 920) - pobierz.. Aktualizacja bazy: 08-12-2021.. Prawo Optivum > Akt prawny.. (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) ogłoszono dnia 25 maja 2020 r.2001-05-30..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt