Uwagi nauczyciela po hospitacji przykład

Pobierz

Uwagi hospituj ącego.. Termin hospitacja pochodzi z łacińskiego słowa hospitor - "goszczę kogoś".. TEMATYKA SPOTKAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH uwagi dotyczące konstruowania konspektów, scenariuszy lekcji, zapoznanie z wybranymi metodami aktywizującymi .. BardzoJest to ogólna ocena (pierwsze wrażenie) hospitowanych zajęć formułowana zaraz po zakończonej hospitacji: znakomite (in.. Obserwacja samodzielności edukacyjnej .Oceniane są efekty pracy nauczyciela z uwzględnieniem rzeczywistych warunków i możliwości.. Spotkania uzupełniające.. Listy te nie są ostateczne.. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i .Serwis 45minut.pl został stworzony z myślą o nauczycielach.. Podpisaniu przez nauczyciela i osobę obserwującą zajęcia arkusza obserwacji.. Jestem > nauczycielem stazystą i hospitowałam dziś lekcję swojego opiekuna, który > polecił mi sporządzic wnioski.. Na ponad 60 nauczycieli około 24 zostało objętych szczególną kontrolą.. Nic dziwnego - to właśnie często na ich pracy dotyczy kontrola dyrektora placówki.. Samo wiadomo nauczyciela :Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w odniesieniu do zaplanowanychWniosek: nauczyciel wykorzystywał warunki do realizacji podstawy programowej oraz (m. innymi) kształtował umiejętność myślenia naukowego..

!Uwagi nauczyciela.

Imię i Nazwisko studenta.. klasa, temat lekcji.. Poznawanie i rozumienie siebie i świata.. XIV.Po rozmowie obserwujący ustala z nauczycielem treść zapisów, jakie znajdą się w arkuszu obserwacji zajęć w części dotyczącej uwag/zaleceń i ustalane są dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.> Witam!. Jak to wogóle ma wygląda?. Wnioski oraz zalecenia pohospitacyjne stanowią integralną część arkuszaPo tym ogólnym wst pie mo emy przej do zagadnie zwi zanych z nauczycielsk profesj .. TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ-I.. Wykorzystanie czasu na lekcji.. Z uwagi na pracę pedagoga niebędącego wychowawcą, wiąże się ona przede wszystkim, pomijając zadania wynikające ze specjalności bycia "wuefistą", z działaniami w świetlicy szkolnej oraz jako opiekuna Samorządu Uczniowskiego.Hospitacją pilotażową, w pierwszej kolejności należało objąć zajęcia nauczyciela akade- mickiego, który w ostatniej ocenie okresowej uzyskał najniższą liczbę punktów lub zajęcia, którego w opinii Kierownika jednostki organizacyjnej, powinny zostać poddane hospitacji.Cele i zadania hospitacji lekcji wychowania fizycznego HOSPITACJA- .. Dokonywana jest analiza i weryfikacja szkolnych zestawów programów .. po lekcji ustala termin rozmowy pohospitacyjnej ustala treść zapisu w arkuszu obserwacjiKarta samooceny nauczyciela w ZS w Zaczerniu • Jak oceniasz poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły w której jesteś zatrudniony, kulturę i poprawność języka jakim się posługujesz, pobudzanie inicjatywy uczniów .Można hipotetycznie przyjąć, iż dyrektor częściej hospituje danego nauczyciela, ponieważ ma zastrzeżenia do: 1. poprawności metodycznej i merytorycznej zajęć, 2. warsztatu pracy nauczyciela, 3. słabych stron nauczyciela..

Prowadzenie hospitacji i ich omawianie 4.

Można i należy rozwijać je oraz modyfikować w ramach ewaluacji, w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły, a nawet poszczególnych grup przedmiotowych.HOSPITACJA.. Jeśli podczas omówienia wyników hospitacji porównane zostaną założenia lekcji (zajęć) z osiągniętymi efektami i dokonana jakakolwiek ocena wyników hospitacji, to ma ona charakter opisowy.Blog utworzyłam z myślą o nauczycielach realizujących awans zawodowy.Zawiera przykładowe dokumenty, takie jak plan rozwoju zawodowego, sprawozdania, konspekty zajęć,kartę hospitacji, obserwacji, arkusz samooceny, itp. .. Nauczyciele wychowania przedszkolnego, którzy od wielu, wielu lat pracują w określonej placówce zdecydowanie rzadziej są kontrolowani przez dyrekcję.Autor wspomnianego teksu zaznaczy³ ponadto, ¿e zostaj¹c opiekunem sta¿u, nie po-winno siê myœleæ w kategoriach przyjmowania swego rodzaju kierowniczej funkcji wobec innego nauczyciela, ale o swoistej okazji do stworzenia szczególnej wspólno-ty z drugim nauczycielem, który potrzebuje i oczekuje naszej pomocy.. Elementy lekcji, na które należy zwrócić uwagę: (podkreślić właściwy element): 1..

Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.

Przedstawienie wyników hospitacji dyrektor - 2 razy w roku na radzie pedagogicznej - roczne i pi ęcioletniePoniżej , w tabelach , zamieszczono przykłady opisu działań nauczyciela w powiązaniu z ogniwami lekcji.. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - Dorota Gruchała .. Po poleceniu nauczyciela, by .Uwagi o konspekcie: Ocena lekcji Spostrzeżenia pozytywne: Spostrzeżenia negatywne: Zalecenia: Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1.. Przedszkola.edu.pl - scenariusze zajęć, porady, artykuły.Inne spostrzeżenia i uwagi nauczyciela: Inne spostrzeżenia i uwagi obserwującego zajęcia: Podpis nauczyciela: Podpis obserwującego zajęcia: Title: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne) Author: Dyrektor Last modified by: Izabela Created Date: 2/4/2013 5:52:00 PM Company: ZESPOL SZKOL NR 33 .Hospitacja dyrektorska to wydarzenie, którego obawiają się zwłaszcza nauczyciele dopiero rozpoczynający swoją karierę zawodową.. celujące: ocena 6) - tzn. bezbłędne w koncepcji, przygotowaniu materiałowym i realizacji, a poza tym noszące na sobie silne piętno "nauczycielskiej osobowości" nauczyciela, Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2..

Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci.

> tweetka > > > › Pokaż wiadomość z .Osoba hospitowana może wyrazić swoje uwagi do oceny zajęć przez nią prowadzonych, które zostaną zapisane w arkuszu hospitacji.. Podsumowanie przebiegu praktyki.. 2.ARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r.. Wnioski, spostrzeżenia, uwagi, które warto wykorzystać w pracy dydaktycznej: .. Arkusz hospitacji zajęć zostaje podpisany przez osobę/osoby przeprowadzające hospitację i hospitowanego nauczyciela.. Samo wiadomo nauczyciela to jego wiedza o własnych cechach osobowo ciowych, umiej tno ciach pedagogicznych, wizjach i ideałach przy wiecaj cych w pracy zawodowej, teoriach pedagogicznych i psychologicznych oraz sukcesach i pora kach.. Pobierz (doc, 55,5 KB) .. Samoocena po hospitacji Post autor: arwena2 » 2010-11-13, 10:28 Mam serdeczną prośbę do Was kochanii!Czy mógłby mi ktoś podać przykład samooceny po hospitacji,co powinno się tam znaleźć,na co zwrócić szczególną uwagę,a może obowiązuje konkretny wzór według którego należy ją przygotować.Sprawa bardzo pilna!. Tematyka hospitacji: "Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .5.. Metody nauczania: a) słowne (opis, wykład, referat, pogadanka, gra dydaktyczna, elementy dramy)Pytanie: Zmianie się dyrektor i w nowym planie nadzoru pedagogicznego dyrektora, kontrolą i obserwacjami nie zostali objęci wszyscy nauczyciele.. Nauczyciele mają dostęp do programów i planów nauczania oraz materiałów pomocniczych.. Przykład do podej ścia hospitacji diagnozuj ącej z chemii .. do 3 dni po przeprowadzonej hospitacji 6.. Prowadzenie lekcji i ich omawianie.. Szukałam w sieci > ale nie znalazłam zadnych przykładowych:(> Bardzo proszę o pomoc.. ZAJĘCIA EDUKACYJNE - z mowy i myślenia.. Wymienione powyżej elementy to główne cele każdej prowadzonej hospitacji.Dyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.Podpowiadamy, jak powinno wyglądać omówienie lekcji przez dyrektora i na co zwrócić uwagę.3.. GRUPA - IV- czterolatki.. Kontrola obejmuje różne obszary: przestrzeganie zasad oceniania (4 nauczycieli), prowadzenie dokumentacji pedagogicznej klasy (3 nauczycieli), dokumentowanie zajęć z .. "Moja samoocena jako nauczyciela - wychowawcy" Jestem nauczycielem z niewielkim, pięcioletnim stażem pracy.. rola i zadania nauczyciela i wychowawcy w szkole,arkusz hospitacji zajęć w przedszkolu - zobacz wszystkie artykuły powiązane z arkusz hospitacji zajęć w przedszkolu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt